Pacientų laukimo eilių valdymas

PATVIRTINTA

VšĮ Kretingos PSC direktoriaus Vidmanto Jurgaičio

2022 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-47

 

PACIENTŲ EILIŲ VALDYMO VŠĮ KRETINGOS PSICHIKOS SVEIKATOS

CENTRE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

           

1. Pacientų eilių valdymo tikslas – tobulinti pacientų registravimo tvarką, operatyviai spręsti medicinos personalo trūkumo klausimus, koreguoti medicinos personalo pacientų priėmimo valandas bei optimizuoti darbo organizavimą, keistis informacija apie laukimo eiles kitose sveikatos priežiūros įstaigose, viešinti informaciją apie laukimo eiles pacientams.

2. Paslaugų laukimo eilė – laikotarpis nuo paciento kreipimosi į VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centrą (toliau – VšĮ Kretingos PSC) dienos iki paslaugos suteikimo dienos. Į šį laikotarpį neįskaičiuojami atvejai, kai pacientas, jo paties pageidavimu, registruojamas vėliau negu VšĮ Kretingos PSC gali pasiūlyti, arba kai pacientas registruojamas pakartotiniam apsilankymui, arba kai teikiama skubioji medicinos pagalba.

3. Ši tvarka privaloma visiems VšĮ Kretingos PSC medicinos darbuotojams.

4. Nuorodos:

4.1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“.

 

II. PACIENTŲ SRAUTŲ VALDYMO TVARKA

 

5. VšĮ Kretingos PSC pacientams sudarytos galimybės registruotis šiais būdais:

5.1. atvykus į VšĮ Kretingos PSC;

5.2. telefonu, paskambinus į įstaigos registratūrą;

5.3. per VšĮ Kretingos PSC IPR (išankstinę pacientų registracijos) informacinę sistemą.

6. Kreipiantis į registratūrą, registracija neturi trukti ilgiau nei 15 min. Registruojami visi pacientai jų kreipimosi metu, pasiūlant anksčiausiai galimą paslaugos suteikimo dieną. Pacientui atsisakius gauti paslaugą anksčiausią jos suteikimo dieną, pacientas užregistruojamas jo pasirinkta vėlesne data ir apie tai pažymėti žurnalo skiltyje „Pastabos“. Pacientai registruojami popieriniame sveikatos priežiūros paslaugų laukimo registracijos žurnale neribojant registravimosi terminų. Pagal paslaugas teikiančius gydytojus specialistus šios paslaugos laukiantieji pacientai registruojami atskirame kiekvienam gydytojui specialistui skirtame žurnale. Žurnale nurodoma paciento kreipimosi į Kretingos PSC data, paciento registracijos eilės numeris, paciento vardas ir pavardė, gimimo metai, adresas ir (ar) kontaktinis telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas.

7. Pacientai į Kretingos PSC psichikos dienos stacionarą registruojamas nuolat, PSC psichikos dienos stacionaro darbo metu. Pacientui pasiūlomas artimiausias gydymosi dienos stacionare laikas, kuris negali būti ilgesnis kaip 7 kalendorinės dienos.

8. Pacientui, kuriam reikalinga skubi pagalba (ūmi būklė), gydytojo psichiatro paslauga suteikiama per 1 valandą: pakvietus registruotis, pacientas psichikos sveikatos slaugytojo nukreipiamas tiesiai pas gydytoją psichiatrą į kabinetą.

9. Registracija per VšĮ Kretingos PSC IPR sistemą suteikia galimybę pacientams patiems pasirinkti jiems tinkamą vizito pas specialistą laiką.

9.1. VšĮ Kretingos PSC IPR informacinėje sistemoje iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbiami VšĮ Kretingos PSC kito mėnesio paslaugų teikimo grafikai:

9.1.1. jeigu VšĮ Kretingos PSC specialisto grafikas pastovus, nuolat skelbiamas ne mažiau kaip trijų mėnesių jo paslaugų teikimo grafikas;

9.1.2. jeigu VšĮ Kretingos PSC specialisto grafikas nepastovus, nuolat skelbimas ne mažiau kaip vieno mėnesio jo paslaugų teikimo grafikas.

9.2. VšĮ Kretingos PSC turi patvirtinti paciento registraciją ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paciento registracijos VšĮ Kretingos PSC IPR informacinėje sistemoje ir informuoti pacientą apie registracijos patvirtinimą.

10. Pacientą pakartotinai apsilankyti pas specialistą dėl tos pačios priežasties dėl antro ir tolesnio apsilankymo registruoja VšĮ Kretingos PSC registratūroje iš karto po asmens sveikatos priežiūros specialisto paslaugų suteikimo.

11. VšĮ Kretingos PSC visus pacientus registruoja jų kreipimosi į VšĮ Kretingos PSC metu neribodama registravimosi terminų nepriklausomai nuo to, ar VšĮ Kretingos PSC IPR informacinėje sistemoje paskelbti specialistų paslaugų teikimo grafikai.

12. VšĮ Kretingos PSC pacientų registraciją atlieka tokia tvarka:

12.1. išsiaiškina paciento kreipimosi tikslą;

12.2. VšĮ Kretingos PSC IPR informacinėje sistemoje nurodo paciento vardą ir pavardę, asmens kodą ar gimimo datą, kai asmuo neturi asmens kodo, adresą ir (ar) kontaktinį telefoną ir (ar) elektroninio pašto adresą;

12.3. VšĮ Kretingos PSC IPR informacinėje sistemoje fiksuoja paciento kreipimosi į VšĮ Kretingos PSC datą, laiką ir būdą;

12.4. informuoja pacientą apie teisę gauti paslaugą informuoja pacientą apie teisę gauti paslaugą per Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nustatytus terminus;

12.5. pasiūlo pacientui artimiausią objektyviai įmanomą VšĮ Kretingos PSC konkretaus specialisto paslaugos suteikimo datą ir laiką (laikydamasi nustatytų terminų) ir užregistruoja pacientą VšĮ Kretingos PSC IPR informacinėje sistemoje jo pasirinktu laiku (arba nesant paskelbto paslaugų teikimo grafiko registruoja į laukiančiųjų sąrašą. Jeigu pacientas atsisako gauti paslaugą pasiūlytu laiku ir pageidauja ją gauti vėliau negu per nustatytą terminą, pacientą užregistruoja jo pasirinkta vėlesne nei nustatytas terminas data (arba nesant paskelbto paslaugų teikimo grafiko registruoja į laukiančiųjų sąrašą) ir VšĮ Kretingos PSC IPR informacinėje sistemoje pažymi, kad pacientas sutinka paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą;

12.6. jei VšĮ Kretingos PSC neturi galimybės paskirti paslaugos suteikimo datos ir laiko (nepaskelbti paslaugų teikimo grafikai), pasiūlo pacientą registruoti paciento kreipimosi eilės tvarka, nenurodant paslaugos teikimo datos ir laiko (toliau – laukiančiųjų sąrašas), ir, jei pacientas sutinka, registruoja į laukiančiųjų sąrašą bei informuoja, kad per vieną darbo dieną nuo paslaugos, į kurios laukiančiųjų sąrašą užsiregistravo pacientas, teikimo grafiko paskelbimo užsiregistravusiam į laukiančiųjų sąrašą pacientui bus automatiškai paskirta paslaugos gavimo data ir laikas pagal paciento kreipimosi į VšĮ Kretingos PSC eilės tvarką ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paslaugos gavimo datos ir laiko paskyrimo ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis pacientui bus pranešta apie numatytą paslaugos gavimo datą ir laiką;

12.7. jei VšĮ Kretingos PSC dėl Aprašo 13 punkte nurodytų priežasčių negali suteikti paslaugos per nustatytą terminą, ji atlieka šiuos veiksmus:

12.7.1. pirmiausia pasiūlo paslaugos suteikimo datas ir laiką (laikydamasi nustatytų terminų) kitose ASPĮ (nurodomos bent 3 ASPĮ). Jeigu pacientas pasirenka ir sutinka gauti paslaugą (nustatytais terminais) kitoje ASPĮ, VšĮ Kretingos PSC IPR informacinėje sistemoje pažymi, kad pacientas sutinka paslaugą gauti pasiūlytoje ASPĮ, ir užtikrina, kad būtų atlikta paciento registracija jo pasirinktoje ASPĮ jo pasirinkta data ir laiku (neviršijant nustatytų terminų);

12.7.2. jei pacientas atsisako registruotis kitoje ASPĮ Aprašo 12.7.1 papunktyje nustatyta tvarka, paciento pageidavimu pasiūlo paslaugos suteikimo datas, viršijančias nustatytus terminus, VšĮ Kretingos PSC, užregistruoja pacientą jo pasirinkta data ir laiku ir VšĮ Kretingos PSC IPR informacinėje sistemoje pažymi, kad pacientas sutinka paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą;

12.8. jei Aprašo 12.5 arba 12.7.2 papunkčiuose nurodytais atvejais nėra gaunamas paciento sutikimas paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą ir (arba) 12.7.1 papunktyje nurodytu atveju pacientas nesutinka paslaugą gauti kitoje ASPĮ pasiūlytu laiku neviršijant nustatytų terminų, fiksuoja paciento nesutikimą ir VšĮ Kretingos PSC IPR informacinėje sistemoje įrašo, kad pacientas atsisako pasinaudoti teise gauti iš PSDF biudžeto lėšų apmokamą paslaugą;

12.9. registruodama pacientą VšĮ Kretingos PSC IPR informacinėje sistemoje nurodo paslaugos pavadinimą, paslaugą teiksiantį asmens sveikatos priežiūros specialistą, numatytą paslaugos suteikimo datą ir laiką bei prireikus įrašo pastabas. Registruojant pacientą paslaugoms, kurioms reikia siuntimo, gauti taip pat nurodomas siuntimą išdavusios ASPĮ pavadinimas, siuntimo išdavimo data ir numeris (jeigu toks yra), ligos diagnozė arba siuntimo priežastis ir ligos ar sveikatos sutrikimo kodas pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo, Australijos modifikaciją (TLK-10-AM);

12.10. užregistravusi pacientą informuoja jį apie pareigą pranešti VšĮ Kretingos PSC, jei negalės atvykti nustatytu laiku Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka.

13.  Priežastys, dėl kurių paslaugos VšĮ Kretingos PSC pacientui negali būti objektyviai suteiktos per nustatytus terminus:

13.1.  kai VšĮ Kretingos PSC nėra 30 proc. ir daugiau specialistų, galinčių suteikti paslaugą, dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų svarbių aplinkybių, kurių VšĮ Kretingos PSC negalėjo kontroliuoti, numatyti ir užkirsti kelio jų atsiradimui;

13.2.       kai VšĮ Kretingos PSC padidėja pacientų srautai dėl ekstremaliųjų situacijų, kai jos paskelbtos dėl pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai.

14.  Pacientui registruojantis VšĮ Kretingos PSC IPR informacinėje sistemoje Aprašo 12.4–12.6 ir 12.10 papunkčiuose nurodyta informacija turi būti pateikiama ir Aprašo 12.1–12.3 ir 12.8 ir 12.9 papunkčiuose nurodyti veiksmai turi būti atliekami ir minėtose sistemose.

15.  Jei užsiregistravusiam pacientui dėl Aprašo 13 punkte nurodytų priežasčių paslauga numatytu laiku nebus teikiama arba dėl pasikeitusių aplinkybių paslaugą teiks kitas asmens sveikatos priežiūros specialistas, VšĮ Kretingos PSC iš karto nuo šių priežasčių ar aplinkybių paaiškėjimo pacientui ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis apie tai praneša ir, jei paslauga nebus teikiama dėl priežasčių, nurodytų Aprašo 13 punkte, užregistruoja pacientą Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka.

17.  VšĮ Kretingos PSC užsiregistravęs, tačiau neatvykęs ir apie neatvykimą nepranešęs Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka pacientas įspėjamas apie neatsakingą Aprašo 12.10 papunktyje nurodytos pareigos vykdymą.

18.  Pacientas turi teisę nenurodydamas priežasčių atšaukti registraciją arba pakeisti registracijos datą ir (ar) laiką Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka. Jei pacientas negali atvykti nustatytu laiku, jis apie tai VšĮ Kretingos PSC privalo pranešti kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

19.  VšĮ Kretingos PSC, registruodama ir informuodama pacientus, Aprašo nustatytais atvejais tvarko Aprašo 12.2 ir 12.9 papunkčiuose nurodytus asmens duomenis ir juos saugo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Pacientų priėmimo pas specialistą metu siekiama:

   - laikytis priėmimo grafiko pagal išankstinę registraciją;

   - pacientus, kuriems reikalinga būtinoji pagalba, priimti be eilės;

   - raginti pacientus iš anksto registruotis dėl lėtinių ligų tęstinio gydymo, profilaktinių sveikatos patikrinimų ir kt.;

   - informuoti pacientus apie planuojamas gydytojo atostogas, komandiruotes ir pan.

21. Jei specialistas negali priimti paciento iš anksto numatytu laiku (neplanuotos atostogos, kitos priežastys), asmeniškai apie tai informuoja registratūros darbuotojus. Registratūros darbuotoja praneša pacientams apie pasikeitimus ir pasiūlo perregistruoti kitu laiku ar pas kitą specialistą.

22. Nenumatytomis aplinkybėmis (sutrikus elektros tiekimui ar pan.) pacientų registracija atidedama.

 

 

 

III. SITUACIJOS KONTROLĖ

 

23. VšĮ Kretingos PSC registratūros darbuotojai privalo:

   - nuolat sekti, kad pacientų skaičius vienam gydytojo etatui neviršytų SAM nurodytų maksimalių dydžių priklausomai nuo pacientų amžiaus struktūros reikalavimų (kategorijos);

   - kas mėnesį analizuoti pacientų laukimo eilių būklę, atkreipti dėmesį ne tik į pacientų laukimo eilių trukmę, bet ir į specialistų darbo krūvius;

   - nustatyta tvarka teikti laukimo eilių stebėsenos ataskaitas Klaipėdos teritorinei ligonių kasai;

   - sukontroliuoti, kad kai vienas iš gydytojų laikinai nedirba (atostogų, komandiruotės, kursų, ligos metu), kitas gydytojas priima to gydytojo opiausius pacientus.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Laukimo eilės trukmė skaičiuojama kalendorinėmis dienomis. Nustatant laukimo eilės trukmę, paciento kreipimosi į VšĮ Kretingos PSC diena ir paslaugos suteikimo diena skaičiuojamos kaip viena diena. Jei paciento kreipimosi diena sutampa su paslaugos suteikimo diena, laukimo eilės trukmė nurodoma „0“.

25. VšĮ Kretingos PSC vykdoma nuolatinė pacientų eilių stebėsena. Informacija apie susidariusias eiles, eilių mažinimo priemonių rezultatus bei iškilusias problemas reguliariai pateikiama VšĮ Kretingos PSC vadovui.

26. Vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-287 „Dėl asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“, kiekvieno mėnesio 10-ą dieną (jei ši diena ne darbo – kitą darbo dieną) fiksuojamos paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eilės. Įstaigoje užfiksuoti duomenys per 5 darbo dienas elektroniniu būdu (Microsoft Excel formatu) ir raštu (tvirtinama vadovo parašu bei spaudu) arba tik elektroniniu būdu (tvirtinamu elektroniniu vadovo parašu) pateikiami Klaipėdos teritorinei ligonių kasai.

 

__________________________________
 

 

 Pacientų eilių valdymas