Pacientų laukimo eilių valdymas

 PATVIRTINTA

VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro                                                                                                    

direktoriaus  2015 m. sausio 28 d.

įsakymu Nr. V–4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

SPECIALIZUOTŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

PASLAUGŲ, DIENOS STACIONARO LAUKIMO EILIŲ VALDYMO

VšĮ KRETINGOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dienos stacionaro laukimo eilių valdymo Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (ASPĮ) – VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centre tvarkos aprašas reglamentuoja planinių pirmo lygio gydytojų-specialistų teikiamų paslaugų – konsultacijų ir tyrimų atlikimo eiliškumą ir

valdymą (veiklos adresu: Žemaitės alėja 1, LT-97106 Kretinga).

2. Šiuo aprašu vadovaujasi visa PSC specialistų komanda.

3. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Paslaugų laukimo eilė – laikotarpis nuo paciento kreipimosi į ASPĮ dienos iki paslaugos sutekimo dienos. Į šį laikotarpį neįskaičiuojami atvejai, kai pacientas jo paties pageidavimu registruojasi vėliau, negu ASPĮ gali pasiūlyti, arba kai pacientas registruojamas pakartotiniam apsilankymui, arba kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.

3.2. Specializuotos ambulatorinės ir dienos stacionaro paslaugos , kurioms taikoma stebėsena, procedūros – Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurioms  taikoma jų laukimo eilių stebėsena, planinės paslaugos, kurioms gauti reikalingas gydytojo išduotas siuntimas.

 

II. SPECIALIZUOTŲ AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ EILIŲ VALDYMAS

 

4. Pacientas užregistruojamas jo kreipimosi į įstaigą metu: atvykęs pats, arba telefonu.

5. Pacientą užregistruoja Slaugos tarnybos medicinos registratorius popieriniame arba elektroniniame „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo registracijos žurnale“, užpildydamas grafas: paciento kreipimosi į ASPĮ data, paciento registracijos eilės numeris, paciento vardas, pavardė, gimimo metai, adresas ir (ar) kontaktinis telefonas, ir (ar) el.pašto adresas, ASPĮ, išdavusios siuntimą gauti specializuotas ambulatorines ar dienos stacionaro paslaugas, pavadinimas, siuntimo išdavimo paslaugos suteikimo data, pastabos;

6. Paslaugos, kurioms taikoma jų laukimo eilių stebėsena, registruojamos atskiruose žurnaluose. Jei tą pačią paslaugą teikia keli gydytojai, pacientai gali būti registruojami atskiruose kiekvienam gydytojui specialistui skirtuose žurnaluose.

7. Pacientai į Kretingos PSC psichikos dienos stacionarą registruojamas nuolat, PSC psichikos dienos stacionaro darbo metu. Pacientui pasiūlomas artimiausias gydymosi dienos stacionare laikas, kuris negali būti ilgesnis kaip 7 kalendorinės dienos.

8. Asmenys dėl profilaktinio patikrinimo neregistruojami iš anksto – priimami kreipimosi dieną:

8.1. asmuo atėjęs į Kretingos PSC, psichikos sveikatos slaugytojo yra užregistruojamas pas gydytoją psichiatrą ir užpildžius reikiamus medicininius dokumentus, nukreipiamas prie gydytojo kabineto;

8.2. gydytojas psichiatras, pacientą kviečiasi į kabinetą ir suteikia paslaugą.

9. Vaikai ir paaugliai iki 18 metų pas vaikų ir paauglių gydytoją psichiatrą registruojami iš anksto telefonu arba apsilankius Kretingos PSC:

9.1. pacientui pasiūlomas artimiausias konsultacijos pas gydytoją laikas, kuris negali būti ilgesnis kaip 14 kalendorinių dienų;

9.2. registracijos žurnale turi būti užrašyta paciento: vardas, pavardė, gimimo metai, registracijos data, konsultacijos data, laikas, telefono numeris;

9.3. atsiradus priežasčių dėl kurių vaikų ir paauglių gydytojas psichiatras negalės priimti užregistruotą vizitui dieną, pacientas informuojamas telefonu ir perregistruojamas artimiausiam laisvam laiku, bet ne vėliau kaip po 7 kalendorinių dienų;

9.4. atsiradus laisvam ankstesniam vizito pas gydytoją laikui, pacientas informuojamas telefonu.

10. Pas medicinos psichologą pacientai registruojami iš anksto, paskambinus telefonu arba apsilankius Kretingos PSC, nukreipus gydytojui psichiatrui, vaikų ir paauglių gydytojui psichiatrui:

10.1. registracijos žurnale turi būti įrašyta paciento: vardas, pavardė, gimimo metai, konsultacijos data ir laikas bei psichologo paslaugos pavadinimas (tyrimas, konsultavimas);

10.2. pirmai konsultacijai pasiūlyta registracijos data negali būti vėlesnė kaip po 3 kalendorinių dienų;

10.3. pacientui iš anksto nepranešus apie neatvykimą į medicinos psichologo konsultaciją (pirminę ar pakartotiną), neatvykimas įskaičiuojamas į atliktų konsultacijų skaičių, kuris yra nustatytas atskiru Centro direktoriaus įsakymu.

 

III. SKUBIOS PAGALBOS (ŪMIOS BŪKLĖS) PACIENTUI PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

11. Pacientui, kuriam reikalinga skubi pagalba (ūmi būklė), gydytojo psichiatro paslauga suteikiama per 1 valandą:

11.1. pakvietus registruotis, pacientas psichikos sveikatos slaugytojo nukreipiamas tiesiai pas gydytoją psichiatrą į kabinetą.

12. Vaikams ir paaugliams iki 18 metų, kuriems reikalinga skubi pagalba (ūmi būklė), tą pačią dieną registruojami pas gydytoją psichiatrą ir pagalba suteikiama per 1 valandą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Siekiant optimizuoti pacientų laukimo eiles, Kretingos PSC turi būti nuolat:

13.1. atliekamas personalo poreikio vertinimas, savalaikė darbuotojų paieška, atranka ir įdarbinimas;

13.2. atliekama personalo darbo valandų, grafikų analizė, atsižvelgiant į pacientų poreikius, esant reikalui koreguojama;

13.3. racionalizuojamas pakartotinių atvykimų srautas, siekiant, kad reikiamos paslaugos pacientams būtų suteiktos per kuo mažesnį apsilankymų skaičių;

13.4. rekomenduoti sergantiems lėtinėmis ligomis pas gydytoją registruotis ne anksčiau kaip prieš 3 dienas;

13.5. įpareigoti psichikos sveikatos slaugytojas iš anksto informuoti pacientus apie jų gydytojo planuojamas atostogas, komandiruotes į tobulinimosi kursus ir pan.

13.6. Kretingos PSC interneto svetainėje skelbiamas pacientų priėmimo laikas;

13.7. Kretingos PSC vykdoma nuolatinė pacientų eilių stebėsena. Informacija apie susidariusias eiles, eilių mažinimo priemonių rezultatus bei iškilusias problemas reguliariai pateikiama Kretingos PSC vadovui;

13.8. vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-287 „Dėl asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“, kiekvieno mėnesio 10-ą dieną (jei ši diena ne darbo – kitą darbo dieną) fiksuojamos paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eilės. Įstaigoje užfiksuoti duomenys per 5 darbo dienas elektroniniu būdu (Microsoft Excel formatu) ir raštu (tvirtinama vadovo parašu bei spaudu) arba tik elektroniniu būdu (tvirtinamu elektroniniu vadovo parašu) pateikiami Klaipėdos teritorinei ligonių kasai.  

 

Pacientų laukimo eilių stebėsena.pdf