Naujienos

Skelbiamas konkursas direktoriaus pareigoms užimti!

SKELBIAMAS KONKURSAS KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRETINGOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

 

 „Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą į Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus pareigas.

Vadovaudamiesi Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-262 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-221 redakcija) patvirtintais Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai), informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų konkursai pareigoms skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir prašymus šioms pareigoms eiti pretendentai centralizuotai turi teikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį) ( http://vva.lrv.lt).

Įstaigos pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras; teisinė forma – viešoji įstaiga; buveinė – Žemaitės alėja 1, LT 97106 Kretinga; kodas – 164677578.

Darbo pobūdis – organizuoti įstaigos veiklą, vadovaujantis įstaigos įstatais taip, kad būtų pasiekti įstaigai keliami tikslai ir uždaviniai, būtų teikiama kokybiška psichikos sveikatos priežiūros ir socialinė pagalba psichikos ligoniams bei kitiems asmenims, būtų gerinama Kretingos rajono gyventojų sveikata, mažinami jų sergamumo ir mirtingumo rodikliai (plačiau – pareigybės aprašyme).

Darbo užmokestis – mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis – 3376,22 Eur iki 2024 m. gruodžio 31 d. ir kintamosios dalies dydis iki 2025 balandžio 30 d. imtinai – 15 procentų mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio.

Pretendentas į Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centras direktoriaus pareigas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

  1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams;

1.3. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebės taikyti šias žinias, organizuojant ir planuojant veiklą;

2.3. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;

2.4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

2.5. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:

2.5.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;

2.5.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;

2.5.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz. gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;

2. gyvenimo aprašymą;

3. asmens tapatybę, išsilavinimą, mokslo laipsnio suteikimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. privačių interesų deklaracijos, pateikiamos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir jo įgyvenamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją;

5. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas);

6. užpildytą Pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms (Nuostatų 8 priedas);

7. pirminio pretendentų vertinimo anketą (Nuostatų 2 priedas), jeigu konkurse Komisijos sprendimu bus vykdomas pirminis pretendentų vertinimas pagal kvalifikacijos ir darbo patirties vertinimo kriterijų (-us);

8. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį bendriesiems kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje dienos.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).

Išsamesnė informacija Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje (209 kab., Savanorių g. 29A, Kretinga, tel. (0 445) 51 019, 72 147, el. p. daiva.sleiniute@kretinga.lt, lolita.barakauskiene@kretinga.lt. “

 

Savivaldybės meras                                                     Antanas Kalnius

Daiva Šleiniutė, tel. (0 445) 51 019, el. p. daiva.sleiniute@kretinga.lt

SVARBU! Pagalba nuo smurto nukentėjusiems asmenims

Psichologinę pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims teikia Kretingos rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras (te. 8 445 79055).

Norime atkreipti „Uosto poliklinikos“ (Kretingos šeimos klinikos) pacientų dėmesį

Nuo šių metų vasario 1 d. buvo nutraukta sutartis su VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centru, todėl visi pacientai prisirašę Uosto poliklinikoje (adresu Žemaičių g. 4, Kretinga) dėl gydytojo psichiatro, psichologo paslaugų turės vykti į Klaipėdą.

Visus norinčius toliau gauti gydytojo psichiatro ir psichologo paslaugas VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centre kviečiame atvykti pasirašyti prašymą dėl prisirašymo mūsų centre. Jūsų laukiame adresu, Žemaitės al. 1, Kretinga (2 aukštas). Dėl papildomos informacijos skambinkite tel. 8 445 79055.

Išankstinė pacientų registracija (IPR)

Konsultacijai pas gydytoją psichiatrą galite užsiregistruoti per Išankstinės pacientų registracijos (IPR) informacinę sistemą:  

https://ipr.esveikata.lt/?municipality=30&organization=1000098093 

 

Informacija pacientams

Iš anskto užsiregistravę nuotolinei gydytojo psichiatro konsultacijai, paskirtu laiku galite skambinti nurodytais numeriais: 

Gyd. psichiatras S. Michalcovas - 8 (445) 79395 

Gyd. psichiatrė R. Taraškevičiūtė -  8 (445) 76383 

Gyd. psichiatrė E. Cinelienė - 8 (6) 18 58849

Gyd. psichiatrė R. Kuncaitė - 8 (445) 79055