Apie mus

Kretingos psichikos sveikatos centro misija – teikti Kretingos rajono ir kitiems Centrą pasirenkantiems šalies gyventojams prieinamas, savalaikes, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, rezultatyvias, atitinkančias pacientų poreikius bei interesus ambulatorines pirminės asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Psichikos sveikatos centro vizija – akredituotas, atitinkantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos sveikatos priežiūros standartų reikalavimus, teikiantis aukščiausios kokybės medicinines, socialines bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugas, tinkamai administruojamas, aprūpintas reikiamais žmogiškaisiais, finansiniais bei materialiaisiais ištekliais ir pranašumo siekinatis per teikiamų paslaugų kokybę bei įvairovę psichikos sveikatos centras.

Pagrindinis psichikos sveikatos centro tikslas – gerinti Kretingos rajono gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą, organizuojant ir teikiant specializuotą bei kvalifikuotą pirminę psichiatrijos pagalbą.

Kiti centro tikslai:

 • Stiprinti visuomenės psichikos sveikatą ir vykdyti psichikos sutrikimų prevenciją;
 • Tobulinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje plėtrą;
 • Nuolat gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą;
 • Optimaliau naudoti žmoniškuosius, finansinius ir materialinius išteklius.

Centro uždaviniai:

 • Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti paslaugų teikimo organizavimą, jų apimtis;
 • Bendradarbiauti su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis, siekiant pagerinti asmens psichikos sveikatos priežiūrą bei gydymo tęstinumą;
 • Skatinti ir remti darbuotojų profesinį tobulėjimą;
 • Diegti naujas informacines technologijas;
 • Nuolat analizuoti resursų naudojimą bei optimizuoti išlaidas asmens sveikatos priežiūrai;
 • Gerinti personalo darbo sąlygas.

Centro administracija įsipareigoja:

 • nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, siekti, kad kokybės politika ir įstaigos veiklos kryptys būtų suprantamos ir žinomos visiems įstaigos darbuotojams;
 • organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atsižvelgiant į pacientų, paslaugų užsakovų, steigėjų lūkesčius bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos numatytas gaires;
 • sudaryti sąlygas personalui nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;
 • sudaryti saugias darbo sąlygas įstaigos personalui, kad minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis būtų pasiektas optimalus rezultatas;
 • diegti informacines technologijas įstaigoje;
 • užtikrinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už darbo kokybę pagal pareigas, kompetenciją ir atsakomybę;
 • sistemingai peržiūrėti įstaigos kokybės politiką, kad ji išliktų nuolat tinkama.

Darbuotojai įsipareigoja:

Stengtis, kad jų veikla atitiktų įstaigos kokybės politikos nuostatas ir siekti kokybės politikos principų įgyvendinimo.